Strona działa poprawnie we wszystkich przeglądarkach z wyjątkiem IE. Przepraszamy za utrudnienia.

PostHeaderIcon Gdańska Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

PostHeaderIcon RSMU Działalność Rodziny w Gdańsku

Realizując, tak jak Pan pozwala, podstawowy charyzmat Rodziny – żyć kontemplatywnie i składać ofia­rę z siebie, dzieci RSMU otwarte są również na wszelkie działania apostolskie w ramach Kościoła i wobec każ­dego człowieka, którego Bóg na ich drodze stawia, do którego ich z wszelką możliwą pomocą posyła. Więk­szość członków Rodziny Gdańskiej była lub jest aktywnie zaangażowana w działalność świecką w Archi­diecezji w róż­nych ruchach i grupach jak:

  • Akcja Katolicka,
  • Hospicjum,
  • Ruch Odnowy w Duchu Świętym,
  • działalność charytatywna,
  • Apostolat Maryjny,
  • Bractwo Więzienne
  • Telefon zaufania
  • działalność we własnych parafiach, itp.

Członkowie Rodziny w szczególny sposób służą modlitwą wstawienniczą. I tak, np., kilka  osób spotyka się w każdą środę na modlitwie za ludzi uzależnionych oddając ich Bogu w modlitwie uwielbienia i prosząc modlitwą do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwą różańcową do Matki Bożej o ratunek dla nich.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca Rodzina spotyka się na modlitwie wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi oraz na adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Aktualnie spotkania odbywają się w kaplicy domu parafialnego przy kościele św. Stanisława B. i M. w Gdańsku-Wrzeszczu. Tam też przeprowadzane są comiesięczne dni skupienia. Uczestniczymy też, na miarę możliwości, w prowadzeniu adoracji Najśw. Sakramentu w trakcie Triduum Paschalnego.

W Rodzinie Gdańskiej działają także grupy prowadzące rekolekcje w ramach Odnowy w Duchu Świętym, prowadzono też własne rekolekcje: „Bóg ciebie potrzebuje”. Członkowie Rodziny pogłębiają swoją formację w tzw. „małych grupach” oraz na corocznych rekolekcjach RSMU w Domu Rodziny w Bąblińcu lub w innym wybranym miejscu, np., w Kodniu.


powrót do strony głównej RSMU

 

PostHeaderIcon RSMU Charyzmat Rodziny

Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej jest wspólnotą kobiet i mężczyzn różnego stanu połączonych miłoś­cią rodzinną, którzy z miłości do Chrystusa „oddają się Bogu w Trójcy Jedynemu przez ręce Najświętszej Marii Panny na ofiarę zadośćuczynienia za świat i na uległe narzędzie Jego zbawczego działania” (fragment treści ślubów – zobowiązań prywatnych wg KPK) wszędzie tam, gdzie wola Boża każdą i każdego ze wspólnoty postawi. Jest to droga dziecięctwa i całkowitego odejścia od siebie, by być użytecznym narzędziem w ręku Boga. Pan nie oczekuje od dzieci RSMU jakiejś szczególnej zewnętrznej aktywności, planowanego działania. Dzieci Rodziny mają żyć z chwili na chwilę rozeznając roztropnie czego Pan na dany moment od każdego indywidualnie oczekuje. Wierzymy, że przyjmowane przez nas w duchu pokory różne cierpienia spotykane w życiu ofiarowane Bogu Ojcu, wypraszają nawrócenie grzeszników i przyczyniają się do ratowania świata przed zakusami szatana. Całkowita ofiara z samych siebie, włączona w ofiarę Chrystusa, to program dziecka Rodziny na każdy dzień. Wydaje się, że Pan obficie obdarza dzieci Rodziny łaską codziennych ofiar, tych widocznych fizycznych cierpień, a nade wszystko tych wewnętrznych duchowych.

 

powrót do strony głównej RSMU

 

PostHeaderIcon RSMU Początek Rodziny w Gdańsku

Prekursorem Rodziny na terenie ówczesnej Diecezji Gdańskiej był w latach 50-tych ks. Jan Mokrzycki (były je­zu­ita), w tym czasie duszpasterz akademicki, który poznał założycielkę Rodziny, Ludmiłę dzięki Janinie Bielec­kiej z Poz­nania, byłej penitentce z przedwojennych czasów lwowskich. Ksiądz Jan zgromadził kilkanaście kobiet (stu­dentki i oso­by po studiach), u których rozpoznał powołanie do szczególnego oddania się Bogu w świecie. W okresie 1955-1965 prowadził formację tej grupy przede wszystkim przez konfesjonał i rekolekcje zamknięte.  Szcze­gól­nymi cechami formacji było: wynagradzanie Bogu Jego znieważanej miłości przez ufność i zupełne zda­nie się na Boga, życie w duchu rad ewangelicznych oraz szerzenie miłości w świecie (swoim środowisku). Kon­tak­tował się on wielokrotnie z Założycielką dyskutując z nią elementy duchowości, gdyż nie w pełni zgadzał się z jej wizją Za­konu Miłości Ukrzyżowanej.

W latach 50-tych opracowano w Gdańsku konstytucję Instytutu Miłości Ukrzyżowanej w oparciu o Kon­stytucję Apostolską Provida Mater Ecclesia. Przedstawiono ją księdzu Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, któ­ry pobłogosławił członkom Instytutu.

W połowie lat 60-tych ks. Mokrzycki zapadł na zdrowiu. Ponad 20-to osobowa grupa  znalazła pomoc w oso­bie ks. Jana Pałygi, SAC, który pasterzował jej w czasie swego pobytu  w Gdańsku. W roku 1970 znaczna część osób przeszła do franciszkańskiego Instytutu Gemelli. Opiekunem pozostałej grupy 11-tu osób w latach 1970-1978 był werbista z Pieniężna, ksiądz Leonard Szymański.

W roku 1977 z inicjatywy trzech członkiń Instytutu MU powstała w Gdańsku grupa modlitewna Odno­wy w Duchu Świętym. Prowadzone Seminaria Odnowy Życia w Duchu Świętym stały się miejscem odkrywania no­wych powołań. Skutkiem tego od 1978 roku zmieniła się struktura i charakter Wspólnoty Gdańskiej: poza ce­libatariuszami do Rodziny weszły też małżeństwa – nie składano już ślubów rad ewangelicznych.

 

powrót do strony głównej RSMU

 

PostHeaderIcon RSMU Poczatek i źródła duchowości Rodziny w Polsce

Rodzina istnieje od roku 1936. Gromadzi kapłanów, małżeństwa, osoby samotne, młodzież – osoby ży­ją­ce w swoich środowiskach, które pełniąc różne funkcje i zadania, wynikające z ich obowiązku stanu, realizują jednocześnie cele wynikające z powołania do RSMU.

Duchowość Rodziny została przekazana Ludmile Krakowieckiej (dr filozofii i mgr prawa, docent, kierow­nik Katedry Historii Medycyny AM w Poznaniu, ur. 1900r, zm. 1971) a zawarta jest w tzw. Dialogach. Dialogi – zawierają świadectwa życia wewnętrznego założycielki i są podobne do pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. siostry Faustyny. Pan Jezus stopniowo objaśniał Założycielce nową dro­gę życia duchowego i przygotowywał ją do kierowania Wspólnotą. Dialogi uzyskały imprimatur władzy koś­cielnej.

Od 22 listopada 1996r RSMU ma osobowość prawną kościelną i świecką w archidiecezji poznańskiej.  W związku ze wzrostem liczebnym członków Rodziny, rozsianych po całej Polsce, w szeregu diecezji członkowie Rodziny planują rozpoczęcie starań o umocowanie prawne we własnych diecezjach, by w ten sposób zacieśnić współpracę z kościołem lokalnym. Tak powstałe ośrodki diecezjalne będą mogły mieć różne umocowania prawne i będą związane ze sobą wspólną duchowością i zasadami życia.

 

powrót do strony głównej RSMU

 

PostHeaderIcon RSMU Dialogi

RADOMIR KRYŃSKI, OFM Cap

DIALOGI – ich duchowość i miejsce w Kościele (Fragment Wstępu)

Dialogi posiadają Imprimatur (Imprimatur, Poznań, 8.11.2006 r., N. 2379/2006)

Dialogi zawierają świadectwo wewnętrznego życia Ludmiły Krakowieckiej, nazywanej przez bliskich Ludką. Pod tym względem są one podobne do pism św. Tereski od Dzieciątka Jezus, czy św. Faustyny Kowalskiej. Pan Jezus stop­nio­wo objaśniał jej nową drogę życia duchowego, podstawowe pojęcia z dziedziny teologii, swoje plany związane z powsta­niem nowej wspólnoty kościelnej, noszącej dziś nazwę Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej (RSMU). Intymny dialog miedzy Panem Jezusem a Ludką wprowadza każdego, kto go czyta, w głęboki świat przeżyć duchowych duszy, która od dała sie w całopalnej ofierze za zbawienie świata. By lepiej zrozumieć treść Dialogów, trzeba je ukazać w świetle teologii życia wewnętrznego, języka mistyki, historii duchowości, nauki Kościoła w sprawach dogmatycznych. Ponie­waż są tam również teksty prorocze dotyczące przyszłości nowego dzieła, Kościoła i świata, trzeba je osadzić w wiel­kich wydarzeniach duchowych naszych czasów: odnowy duchowej Kościoła, objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa i kultu Miłosierdzia Bożego oraz objawień Matki Bożej.

 

powrót do strony głównej RSMU

 
Więcej artykułów…