Strona działa poprawnie we wszystkich przeglądarkach z wyjątkiem IE. Przepraszamy za utrudnienia.

PostHeaderIcon Stowarzyszenie Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego - Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

I Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę:

„STOWARZYSZENIE BRATNIEJ POMOCY IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO”. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku- prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001r. z późniejszymi zmianami/, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami/ i niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk.

§ 3

Stowarzyszenie działa na obszarze całej Polski i może współpracować z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.

§ 4

1. Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

II. Cele stowarzyszenia i ich realizacja

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Opieka i konserwacja pomnika wybudowanego przez Stowarzyszenie ku czci błogosławionego księdza Bronisława Komorowskiego.
2. Wspieranie i organizacja licznych form życia kulturalnego i społecznego związanego z kościołem parafialnym p.w. Św. Stanisława B. M.
3. Działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. popularyzację osoby bł. ks. Bronisława Komorowskiego i Jego dokonań,
 2. ochrona ,opieka i konserwacja pomnika,
 3. opracowywanie i publikacja wydawnictw o życiu i męczeństwie bł. ks. Bronisława Komorowskiego
 4. współudział z proboszczem Parafii pw Św. Stanisława BM w utworzeniu izby pamięci o życiu i męczeństwie bł. ks. Bronisława  Komorowskiego w Domu Parafialnym Jego imienia.
 5. pomoc materialną - finansową i rzeczową dla uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów oraz nagród,
 6. udzielanie pomocy dydaktycznej  dla młodzieży w zakresie szkoły podstawowej i średniej,
 7. udzielanie pomocy prawnej mieszkańcom miasta w zakresie: zeznań podatkowych, prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskiwania rent i emerytur, załatwiania wniosków o dodatki mieszkaniowe i.t.p.,
 8. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
 9. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z kraju i z zagranicy,
  10.  pomoc finansową i rzeczową dla osób w trudnej sytuacji materialnej,

  11.  pomoc finansową chorym wymagającym operacji ratujących życie,

§ 6a

Przedmiotem działalności pożytku publicznego z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

 1. Działalność nieodpłatna /opis przedmiotu działalności kod- grupa/:

a/ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana / 94.99. Z/,
b/ działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna / 93.29. Z/,

c/ pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana / 88.99. Z/,
d/ działalność rachunkowo – księgowa i doradztwo podatkowe / 69.20. Z/.

 1. Działalność odpłatna  / opis przedmiotu działalności  kod – grupa/:

a/ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana /94.99.Z/,
b/ dzi8ałalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna /93.99. Z/,
c/ pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana / 88.99. Z/,
d/ dzi8ałalność rachunkowo – księgowa i doradztwo podatkowe / 69.20.Z/.

III. Członkowie

§ 7

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 8

Instytucje rozwoju regionalnego oraz inne osoby prawne, deklarując pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia w szczególności pomoc finansową, mogą być członkami wspierającymi    Stowarzyszenie. Do członków wspierających stosuje się postanowienia niniejszego statutu, dotyczące członków tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.

§ 9

1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o

rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1) brać udział w Walnym Zebraniu, z głosem stanowiącym;
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
3) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnościąStowarzyszenia żądać informacji o sposobie ich załatwienia;

4) brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów - w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.
5) Postanowienia ust. 1 pkt. 3 i 4 stosują się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mogą uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

§ 11

1.Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:

1)  troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
2)  uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
3)  stosować się do statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4)  opłacać regularnie składki oraz w wypadku członków wspierających - spełnić inne zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

2. Składkę roczną ustala Walne Zebranie.

§ 12

1.   Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)  śmierci członka,
2)  wystąpienia ze Stowarzyszenia,
3)  wykreślenia z listy członków, jeżeli członek nie spełnia wymagań statutowych albo zalega z płatnością składek i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia, albo w sposób zawiniony narusza inne obowiązki statutowe.

2.   Uchwałę o wykreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały tej członek może się odwołać, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem, do Walnego Zebrania.

3.   Postanowienia Ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

IV. Władze i organizacja Stowarzyszenia

§ 13

1.Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zabranie
2)  Zarząd
3) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§ 14

1.   Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.   Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)  określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
2)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
3)  wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
4)  rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreślenie z listy członków w wypadku przewidzianym w § 12 ust. 2,
5)  określenie wysokości składki członkowskiej,
6)  uchwalenie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz wyboru delegatów
7)  dokonywanie zmian w statucie,
8)  decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
9)  decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.

§ 15

1.   Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku przez zarząd Stowarzyszenia i poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 14 ust. 2, pkt. 1,2,3 i 5.

2.   Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków Stowarzyszenia określających sprawy wymagające rozpatrzenia, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie; Zebranie takie może zwołać również Zarząd z własnej inicjatywy.

3.    Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od upłynięcia roku od poprzedniego Walnego Zebrania, albo nie zwoła Zebrania Nadzwyczajnego w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

4.   Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.

5.   Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.

§ 16

1.   Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:

1)  w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
2)  w drugim terminie w tym samym dniu po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie - bez względu na liczbę członków obecnych.

§ 17

1.   Uchwały Walnego Zebrania z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz § 17 zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.

2.   Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte, gdy opowie się za nimi, co najmniej 2/3 obecnych członków.

3.   Z zastrzeżeniem  § 13 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§ 18

1.   W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 7 osób, w tym: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i dwóch członków. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.

2.   Wyboru członków do Zarządu dokonuje się z pośród członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

3.   Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.

§ 19

1.   Do kompetencji Zarządu należy:

1)  podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników,
2)  kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
3)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
4)  przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
5)  uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
6)  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
7)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
8)  wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

2.   Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności wskazany przez niego wiceprezes.

§ 20

1.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2.   Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu.

3.   Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu.

§ 21

1.   Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli Stowarzyszenia, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2.   Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1)  bieżąca kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
2)  bieżąca kontrola stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
3)  kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd
4)  przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
5)  wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie,

§ 22

1.   Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i wybiera ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2.   Zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji.

3.   Uchwały są podejmowane większością głosów przy obecności minimum 50% członków Komisji

4.   Członkowie komisji rewizyjnej:

a)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku      pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi /Dn. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924  i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr113, poz.984 oraz 2003r. Nr 45 poz. 391 i Nr 60, poz. 535/.

§ 23

1.   Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1)  upływu kadencji, przy czym z chwilą upływu kadencji określonej w § 13 ust. 2, uważa się złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz,
2)  ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3)  zrzeczeniu się udziału w tych władzach,
4)  odwołania przez Nadzwyczajne Walne Zebranie, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub ich członków na pisemny wniosek przez minimum 10 członków Stowarzyszenia; uchwała w tej sprawie zapada zwykłą większością głosów,
5)  uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu według § 13 punkt 3 oraz § 18 i 22.

§ 24

1. Rada Programowa jest organem opiniodawczym Stowarzyszenia. Radę Programową powołuje Zarząd  Stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej. Regulamin Rady Programowej jest stanowiony przez Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

2. Członkami Rady Programowej mogą być członkowie Stowarzyszenia oraz osoby fizyczne nie będące członkami Stowarzyszenia.

3. Członków Rady Programowej mogą wskazywać instytucje i organizacje wspierające; Sekretarza Rady Programowej powołuje Zarząd Stowarzyszenia z członków Stowarzyszenia.

4. Rada Programowa wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

5. Zasady zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał określa uchwalony przez Zarząd regulamin. Pierwsze posiedzenie Rady danej kadencji zwołuje Sekretarz Rady.

§ 25

Do zadań Rady Programowej należy:

1)  opiniowanie projektów programu działania Stowarzyszenia,

2)  konsultowanie wniosków i opinii Zarządu Stowarzyszenia kierowanych do instytucji rządowych oraz organizacji zagranicznych w sprawie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu Stowarzyszenia,

3)  wypowiadanie się we wszystkich sprawach należących do zakresu zadań Stowarzyszenia, przedłożonych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

V. Majątek stowarzyszenia

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów  z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.,
 2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 5. Organowi zarządzającemu i kontrolnemu zabrania się:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)      przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.,
d)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członków jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 27

1.   W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.   Do dokonywania czynności prawnych, w tym dotyczących zobowiązań majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie (podpisy) dwóch członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§ 28

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w § 16  i § 17 ust. 2.

§ 29

1.   Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

2.   Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd.

§ 30

Statut Stowarzyszenia został uchwalony na Walnym  Zebraniu w dniu 30 marca 2005 roku.

Niniejszy jednolity tekst Statutu Stowarzyszenia uwzględnia zmianę paragrafu 6a podjętą na podstawie

Uchwały Nr 3/2010 Zwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 25 marca 2010 roku i zarejestrowany dnia  14.05.2010r. Postanowieniem Sygnatura Sprawy GD.VII NS-REJ.KRS/005498/10/857 w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Stowarzyszenia


Powrót na stroną główną Stowarzyszenia Bratnia Pomoc

Ты "игра вторая мировая скачать игру" должен вести себя так, будто ты еще "diablo 3 где скачать" под контролем.

Если у тебя есть план правильной расстановки вещей и он "скачать журналы торрентами" хорош, мы поможем тебе привести его в "игровые автоматы клубнички играть" исполнение.

Мне нужно также "дешевые каркасные дома под ключ" перечитать много старинных легенд из числа тех, "игровые автоматы играть бесплатно кубики" которые почти полностью преданы забвению.

Его воздушная подушка слегка поднимала пыль, однако "Информатика. 3 класс: Методические рекомендации для учителя" в остальном робот оказался "драйвер для вебкамеры ноутбука" незаметным спутником.

Его веселье резко контрастировало с серьезностью Джона "братки игровой автомат" Доннерджека и Риса Джордана.

Она сказала, что если "План отчета по практике" меч потеряли один раз, то его могут потерять и снова.